Aralin 29: Nasyonalismo sa Europe at sa Asya

Nasyonalismo sa Europe at sa Asya

       Ang kasaysayan ng daigdig sa ika-19 na siglo ay kinakitaan ng pag-unlad at paglaganap ng nasyonalismo. Sa Europe, maraming rebelyon ang isinagawa sa ngalan ng nasyonalismo na ang nagsilbing inspirasyon ay ang ideyang pagkakapantay-pantay, at pagkakapatiran ng Rebolusyong French. Sa Asya,ang huling bahagi ng ika-19 na siglo ay kinakitaan ng pagtatangkang lumaya mula sa mga puwersang Kanluranin.

Ano ang ibig sabihin ng nasyonalismo?
       Ito ay ang pagmamahal sa bansa na nakaugat sa kamalayan ng isang lahi na sila ay nabubuklod ng isang wika, kasaysayan, kultura, pagpapahalaga, at relihiyon. Sa kabuuan, ang nasyonalismo ay isang positibong puwersa kung ito ay gagamitin sa pagtataguyod ng pagkakaisa at pagkakakilanlan at kung ito ay hindi nakasasagabal sa tunguhin ng ibang bansa.

NASYONALISMO SA EUROPE

       Ang unang yugto ng pagkabuo ng nasyonalismo sa Europe ay sinasabing kinakitaan ng katapatan sa grupong lingguwistiko at kultural at ang pagnanais na makalaya mula sa kontrol ng dayuhan. Kalaunan, umunlad ito tungo sa kilusang nagtataguyod ng kagalingan ang bansang kinabibilangan at pakikipaglaban sa karapatan ng mga mamamayan na maitakda ang sariling kapalaran. Ang halimbawa nito ay ang Rebolusyong French.

Congress of Vienna
       Ang Congress of Vienna ay ipinatawag noong 1814 upang pagtibayin ang Treaty of Paris na nagwakas sa mga digmaang inilunsad ni Napoleon at upang buuing muli ang estrukturang politikal ng Europe. Nilahukan ito ngAustria, Prussia, Denmark, Bavaria, Saxony, at Russia. Ang naging resulta ng nasabing kongreso ay ang restorasyon ng mga dinastiya sa kanilang trono at ang paghahati-hati ng mga nanalong bansa sa tinatawag na spoils of war o mga nakamit na tagumpay, pribilehiyo, o materyal na bagay mula sa digmaan. Sa kabuuan, ang naging resulta ng Congress of Vienna ay ang pagsasaayos muli ng mapa ng Europe.

Image

Si Clemens von Metternich ng Austria ang naguna sa Congress of Vienna noong 1814.

Ang mga bansang bumuo sa Concert of Europe ay Russia, Prussia, Great Britain at France.

Germany
       Ang radikal na kilusan na nabuo sa Germany ay ang Burschenschaften, na ang layunin ay magkaroon ng pagkakaisa at nasyonalismong German. Binuwag ito ni Clemens von Metternich bilang bahagi ng ipinatupad na Carlsbad Decrees (1819) na nagsensura sa pamamahayag at naglagay ng mga espiya sa mga unibersidad.

Image

Si Otto von Bismarck, tagapagbuklod ng Germany

 

Italy
       Ang kilusan na itinatag ng mga rebolusyonaryo sa Italy ay ang Risorgimento, na ang layunin ay makamtan ang pagkakaisa at kalayaan.

Greece
       Noong 1821, nag-alsa ang Greece laban sa mga Ottoman Turk. Noong 1827, nakialam ang Great Britain, Russia, at France upang palayain ang Greece mula sa mga Turk na kanilang natalo noong 1829. Ang naging resulta ay ang Treaty of Adrianople kung saan ibinigay sa Greece ang kalayaan sa tulong ng tatlong puwersang Kanluranin. Iniluklok si Otto, anak ng hari ng Bavaria,bilang unang hari ng Greece.

Spain
       Bilang reaksyon sa kaayusang nalikha ng Congress of Vienna, nagkaroon ng pag-aalsa sa Spain noong 1820. Ang pag-aalsa ay natuon sa haring Bourbon na si Ferdinand VII na napilitang ibalik ang Konstitusyon matapos itong maisantabi dahil sa restorasyon ng monarkiya. Gayunpaman, nang makialam na ang Quadruple Alliance ay nanumbalik sa kapangyarihan si Ferdinand VII.

France
       Ang July Revolt noong 1830 ay nagsilbing reaksiyon sa mga restriksyong ipinatupad ni Haring Charles X hinggil sa pamamahayag at sa pagbuwag sa Chamber of Deputies o ang lehislatura. Ang kanyang mga patakaran ay nakabatay sa pagpapanumbalik sa kaayusang politikal, pang-ekonomiya, panlipunan, at panrelihiyon ng dating rehimen. Ito ang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng rebolusyon sa Paris noong 1830 kung saan ang mga mamamayan ay lumikha ng kaguluhan sa mga kalsada. Hindi nakayanan ni Charles na sugpuin ang rebelyon kung kaya tumakas siya papuntang Great Britain. Pinalitan siyang kasapi ng Dinastiyang Bourbon, si Louis Philippe.

Image

Si Louis Philippe, ang hari ng mga French mula 1830 hanggang 1848

Imperyong Austria-Hungary

      Ang pag-aalsa sa Austria ay kasunod ng mga pag-alsa sa France noong 1848. Ito ay nakatuon laban sa mga patakarang pang-ekonomiya ni Metternich. Nagsama-sama sa mga kalsada ng Vienna ang mga manggagawa, magsasaka, at estudyante. Tumakas si Metternich papuntang Great Britain. Ipinagkaloob ni Haring Ferdinand I ang mga kahilingan ng mga rebolusyonaryo, kasama na rito ang pangako ng konstitusyong liberal para sa imperyo.

Image

Si Franz Joseph: ang emperor ng Austria.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s